Monthly Archives: December 2014

2014 kArthigai punarpUsam – vana bhOjanam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Dec 9th – vana bhOjana uthsavam

100_2416 100_2417

2014 kArthigai kArthigai

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Dec 5th – thirumangai AzhwAr thirunakshathram

10689908_303999786465367_2851331218185890765_n