Monthly Archives: November 2014

2014 aippasi punarpUsam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Nov 12 – mudhaliyANdAn – Monthly thirunakshathram celebrations

10455288_715300455228672_9045836788829505820_n