Monthly Archives: July 2014

2014 Ani sathayam thirukkalyANOthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:

Ani sathayam (16th July 2014) – samprOkshaNam day and thirukkalyANOthsavam

10462750_653427381415980_5621027307828758376_n 10527286_653426988082686_426272095218336688_n